Application Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเป็นสิ่งที่ HUBSWITCH ตระหนักถึงความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง 

บริษัท ฮับสวิตซ์ จำกัด (“บริษัท”) จัดทำนโยบายฉบับนี้ขึ้น เพื่ออธิบายถึงแนวทางปฏิบัติของเราในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ในฐานะผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา hubswitch.com หรือสมัครเข้าใช้บริการของ HUBSWITCH เพื่อประโยชน์และความเข้าใจในการใช้บริการจากทางบริษัท ขอท่านได้โปรดอ่านและทำความเข้าใจเอกสารฉบับนี้โดยละเอียด

ทั้งนี้ นโยบายฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานบริการต่างๆ ของบริษัท และบริษัทอาจแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้โดยจะแจ้งให้ท่านทราบและขอความยินยอมจากท่านตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

ข้อมูลส่วนบุคคล

หมายถึง ข้อมูลใดๆที่เกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัท หรือที่ท่านได้อนุญาตให้บริษัทได้เข้าถึง โดยรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้ด้วย

 • ข้อมูลส่วนตัวที่บ่งชี้ตัวตน อาทิ ชื่อ อายุ สัญชาติ วันเกิด 
 • ข้อมูลช่องทางการติดต่อ อาทิ สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
 • ข้อมูลธุรกรรม อาทิ ประวัติการชำระเงิน ทั้งดการชำระเงินแบบออนไลน์หรือแบบออฟไลน์ ที่ผู้ใช้บริการได้ซื้อจากผู้ให้บริการ
 • ข้อมูลทางเทคนิค อาทิ หมายเลขระบุตำแหน่งคอมพิวเตอร์ (IP Adress) IMEI เครื่องโทรศัพท์ประจำเครื่อง ข้อมูลการเข้าระบบ ข้อมูลการใช้งานแพลตฟอร์ม การตั้งค่า และ การเชื่อมต่อและประเภทการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าแพลตฟอร์ม 
 • ข้อมูลสถานะทางการเงิน รายได้ การใช้จ่าย การชำระหนี้ พฤติกรรมการบริโภค ตำแหน่งที่มีการใช้งานบริการของบริษัท และ/หรือความสนใจของท่านเมื่อประกอบกับข้อมูลอื่นอันทำให้สามารถระบุตัวตนบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลได้

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมใช้ประมวลผล

บริษัทอาจเข้าถึงข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการ และตามที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เท่านั้น HUBSWITCH จะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อประโยชน์แก่การดังต่อไปนี้

• เพื่อระบุตัวตนของท่าน 

• เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ 

 • เพื่อประชาสัมพันธ์ในเรื่องการให้บริการ หรือการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ 

• เพื่อสร้างความเป็นส่วนตัวให้แก่ประสบการณ์ของท่านในการใช้เว็บไซต์ของเราและนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือจุดเด่นที่จัดทำเป็นพิเศษเพื่อ   สนองต่อความสนใจของท่าน

• เพื่อให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนแก้ปัญหาทางเทคนิคของเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการบริการ 

 • เพื่อใช้สิทธิตามสัญญาโดยชอบด้วยกฏหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการ
 • เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน

บุคคลที่บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

(1) บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการต่างๆที่ให้บริการแก่บริษัทซึ่งรวมถึงหน่วยงานราชการที่บริษัทขอใช้บริการด้วย โดยผู้ให้บริการดังกล่าวจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้เท่าที่บริษัทอนุญาตให้ใช้ และ สอดคล้องกับนโยบายฉบับนี้ โดยการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะเป็นการเปิดเผยเท่าที่จำเป็นเท่านั้น 

 • บริษัทหรือบุคคลที่เป็นที่ปรึกษาวิชาชีพอาทิเช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฏหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น
 • ผู้ให้บริการระบบและเครือข่ายการชำระเงินออนไลน์ https://www.moneyspace.net/portal/privacy
 • สถาบันการเงินและบุคคลภายนอกอื่นที่บริษัทใช้บริการเพื่อให้บริการใดๆแก่ผู้ใช้บริการ
 • ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผู้ให้บริการทางงานโฆษณา งานประชาสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสารที่เป็นบุคคลที่สาม
 • ผู้ให้บริการทางการตลาดและการวิเคราะห์ข้อมูลจากบุคคลที่สาม
 • ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลรวมถึงผู้ให้บริการคลาวด์

(2) พันธมิตรของบริษัทที่เป็นข้อตกลงเป็นพันธมิตรกันกับบริษัท ประเภทบริษัทแหล่งเงินทุน สถานบันการเงินต่างๆ บริษัทประกันภัย บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทจัดการกองทุน เป็นต้น

(3) บุคคลอื่นใดที่กฏหมายกำหนดไว้อันเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการ ว่าด้วยกฏเกณฑ์ ระเบียบ หรือคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีหน้าที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานตุลาการที่อาจจะบังคับให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่หน่วยงานของรัฐ

(4) ผู้รับโอนสิทธิ์หรือหน้าที่จากบริษัท ในกรณีที่บริษัทจะโอนสิทธิหรือหน้าที่ในการประกอบกิจการบางส่วนหรือทั้งหมดในกรณีที่เกิดการควบรวมกิจการและปรับเปลี่ยนโครงสร้างของบริษัท บริษัทจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้รับโอนเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยจะยังคงเป็นไปตามนโยบายฯฉบับนี้

สิทธิที่ท่านมีในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

(1) สิทธิการเข้าถึงข้อมูล 

ท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้บันทึกจัดเก็บไว้ และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้น หรือขอให้บริษัทส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่เจ้าของข้อมูลเองหรือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น (หากข้อมูลดังกล่าวอยู่ในรูปแบบที่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้) หากด้วยเหตุขัดข้องประการใดที่ทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผลเกี่ยวกับท่านได้ ท่านมีสิทธิในการได้รับแจ้งข้อมูลและเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้จากบริษัท

(2) สิทธิในการคัดค้าน หากท่านพิจารณาวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวมและนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้แล้ว ตระหนักถึงผลเสียหรือผลประโยชน์ในเชิงลบใด ๆ ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บ ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านเมื่อใดก็ได้ ไม่ให้บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงสิทธิในการคัดค้านมิให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดทางตรง หรือการเพื่อการศึกษาวิจัย

(3) สิทธิในการลบทำลาย หากด้วยเหตุขัดข้องประการใดที่ทำให้ท่านไม่สามารถลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนในการใช้บริการได้ หรือเมื่อบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอให้บริษัทลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ โดยบริษัทจะดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตน ภายในระยะเวลา 90 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอจากท่าน

(4) สิทธิในการยับยั้ง บริษัทอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น(ตามข้อ 3.) เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอให้บริษัทหยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดหรือบางส่วน และอาจจะส่งผลกระทบให้ไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้จากข้อมูลเหล่านั้น

(5) สิทธิการแก้ไข ท่านมีสิทธิในการขอแก้ไขให้บริษัทดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้จัดเก็บไว้เมื่อพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

(6) สิทธิการให้ความยินยอม ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่บริษัทร้องขอ และยินยอมให้บริษัทจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หรือไม่ก็ได้ เพียงแต่ท่านต้องรับทราบว่าการให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทร้องขอ หรือการไม่ให้ความยินยอมในการจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจทำให้ท่านถูกจำกัดสิทธิการใช้บริการบางอย่างของบริษัท หรือส่งผลให้บริษัทไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้เลยหากข้อมูลดังกล่าวจำเป็นต่อบริษัทในการให้บริการแก่ท่าน

ในการใช้สิทธิของท่านนั้นตามข้อ 1-6 ข้างต้น เป็นสิทธิที่มีข้อจำกัดทางกฏหมายที่เกี่ยวข้อง และบริษัทอาจปฏิเสธการใชิสิทธิของท่านหากบริษัทพิจารณาและเห็นว่าเป็นการกระทำที่มิชอบด้วยกฏหมายในการปฏิเสธการใช้สิทธิดังกล่าว

คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน

คุกกี้คือไฟล์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของท่าน ถูกใช้เพื่อจัดเก็บและระบุตัวตน รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ บนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และอุปกรณ์อื่นๆ เราไม่ได้ใช้คุกกี้ในการอ่านข้อมูลอื่น ๆ บนฮาร์ดดิสก์ของท่าน เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้ในการพิสูจน์การเข้าใช้งานต่าง ๆ ของท่านบนเว็บไซต์ของเรา ทำความเข้าใจความสนใจของท่าน ช่วยวิเคราะห์ปริมาณผู้เข้าใช้เว็บไซต์ และจัดทำเนื้อหาให้เหมาะกับความประสงค์ของท่าน ท่านอาจปรับบราวเซอร์ของท่านเพื่อทำการปฏิเสธคุกกี้หรือเพื่อเตือนท่านก่อนจะมีการติดตั้งคุกกี้ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ บางส่วนของเว็บไซต์อาจไม่สามารถใช้การได้อย่างเหมาะสม

ระยะเวลาที่บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนดไว้ คือระยะเวลา 2 ปีภายหลังจากที่บริษัทสิ้นสุดความสัมพันธ์กับท่านในฐานะลูกค้าของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทอาจยังคงจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวหากบริษัทเห็นว่าบริษัทยังมีความจำเป็นในการจัดเก็บข้อมูลของท่านเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว และ/หรือ ในกรณีที่จำเป็นตามอำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท เช่น การป้องกันการฉ้อฉล พันธะทางด้านกฎหมาย ภาษี การตรวจสอบและการจัดทำบัญชี การรวบรวมหลักฐานในการดำเนินคดี หรือเพื่อที่จะรักษาความปลอดภัยให้กับท่าน โดยมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบและป้องกันไม่ให้เกิดการใช้บริการที่ไม่เหมาะสม

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขนโยบายนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการให้บริการ เช่น การปรับปรุง การเพิ่มฟังก์ชัน การพัฒนาระบบเพื่อการใช้บริการ การปรับตั้งค่าทางเทคนิค ความปลอดภัยของการให้บริการ และ/หรือ ด้วยเหตุผลทางกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นใดที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยอาจไม่ได้บอกกล่าวหรือแจ้งเตือนให้ท่านทราบล่วงหน้า ดังนั้น ท่านจึงควรติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดไว้นี้อยู่เสมอ อย่างไรก็ดี บริษัทจะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวผ่านทางเว็บไซต์ และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล หากท่านเข้าใช้บริการหลังจากวันที่การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้จะถือว่าท่านยอมรับในการเปลี่ยนแปลงนั้น

ติดต่อเรา

หากท่านประสงค์จะติดต่อบริษัท เพื่อใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ทางอีเมล์ : info@hubswitch.com

ทางไปรษณีย์ : บริษัท ฮับสวิตซ์ จำกัด ตึกเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 27 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120