Privacy Policy

Privacy Policy

ทาง HubSwitch ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างยิ่ง

นโยบายฉบับนี้ HubSwitch จัดทำขึ้น เพื่อให้ความเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติของเราในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information) ของผู้ใช้บริการทุกท่าน ทางเราขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจเอกสารฉบับนี้โดยละเอียด เพื่อประโยชน์และความเข้าใจในการใช้บริการจากทางเรา 

 1. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  แอป “Hubswitch” ขอเป็นตัวช่วยในการค้นหาร้านเสริมสวยที่จะทำให้คุณพึงพอใจทั้งบริการ และโปรโมชั่นที่มีให้คุณได้เลือกมากมาย รีวิวจากลูกค้าที่เคยใช้บริการร้านและช่างทำผม แสดงรูปภาพผลงานของช่าง เพื่อง่ายต่อการตัดสินใจ ใช้งานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ทำให้คุณสามารถจองนัดหมายกับร้านซาลอนได้สะดวกยิ่งขึ้น
  เพื่อความสะดวกในการให้บริการดังกล่าว HubSwitch มีความจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น รูปภาพ, ชื่อ,วันเกิด, เพศ, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมลล์ และข้อมูลการแพ้สารเคมี
 2. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  ความลับและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งสำคัญ ทาง HubSwitch จะไม่เปิดเผยความลับหรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นใด ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ นอกจากร้านบริการที่ท่านเคยมีประวัติการรับบริการ  เว้นแต่
  • ได้รับความยินยอมจากท่าน หรือการทำตามคำร้องขอของท่าน
  • ในกรณีที่กฏหมายบังคับ เช่น การทำตามคำสั่งศาล หรือหมายศาล เป็นต้น
 3. การให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน
  3.1 เมื่อท่านทำการจองบริการใด ๆ ของร้านเสริมสวย ด้วย HubSwitch ถือว่าท่านยินยอมให้ HubSwitch เก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการ และตามที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เท่านั้น
  3.2 HubSwitch จะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อประโยชน์ ดังต่อไปนี้
  • เพื่อระบุตัวตนของท่าน
  • เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ
  • เพื่อประชาสัมพันธ์ในเรื่องการให้บริการ หรือการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ
  • เพื่อให้ความช่วยเหลือ และแก้ปัญหาในด้านเทคนิคหรือปัญหาต่างๆอันเกี่ยวกับการบริการ
  • เพื่อให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด
  •  เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน
 4. สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
  เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัว ท่านมีสิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ดังนี้ 
  1. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
   ท่านมีสิทธิร้องขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตนจาก HubSwitch ได้
  2. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
   ท่านมีสิทธิขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้
  3. สิทธิในการลบ
   ท่านมีสิทธิร้องขอให้ HubSwitch ลบข้อมูลส่วนบุคคลของตนของท่านออกจากแอปได้
  4. สิทธิในการจำกัดการประมวลผลข้อมูล
   ท่านมีสิทธิในการร้องขอให้  HubSwitch จำกัดการประมวลผลข้อมูลได้ โดย HubSwitch สามารถเก็บข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปได้ แต่ไม่สามารถนำไปประมวลผลข้อมูลได้อีกต่อไป เว้นแต่ท่านจะให้ความยินยอมหรือได้รับการยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด
  5. สิทธิในการคัดค้านการตัดสินใจแทนโดยอัตโนมัติ
   ท่านมีสิทธิที่จะคัดค้านการตัดสินใจโดยอิงจากการประมวลผลโดยอัตโนมัติ รวมถึงการทำโปรไฟล์ซึ่งมีผลทางกฎหมาย หรือส่งผลกระทบต่อท่าน ยกเว้นในบางกรณี เช่น การตัดสินใจนั้นจำเป็นต่อการปฏิบัติตามข้อสัญญา และได้รับอนุญาตจากกฎหมาย หรือได้รับความยินยอมที่ชัดเจนจากท่าน บุคคลมีอิสระที่จะขอตรวจสอบการประมวลผลอัตโนมัติหากเชื่อว่าไม่มีการปฏิบัติตามกฎหมายหรือวัตถุประสงค์ที่มีการแจ้ง
  6. สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
   ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จากเว็บไซต์ ก็ได้ เพียงแค่เข้าไปตั้งค่าในแอป เพื่อปิดการแจ้งเตือนได้
   ทาง HubSwitch จะไม่มีการถามรหัสผ่านของท่านไม่ว่ากรณีใด จึงขอแนะนำให้ท่านเก็บข้อมูลชื่อผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกและรหัสผ่านไว้เป็นความลับ ทาง HubSwitch จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านนำชื่อผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกและรหัสผ่านของท่านไปให้ผู้อื่น
 5. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจะขอจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการ และเท่าที่จำเป็นตามอำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท เช่น การรักษาการให้บริการของบริษัท การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของบริษัท  หากท่านร้องขอให้ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ บริษัทจะดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตน ภายในระยะเวลา 90 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ เว้นแต่บริษัทจะได้รับอนุญาตหรือถูกกำหนดโดยกฎหมายให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นไว้เป็นระยะเวลาที่กฎหมายที่บังคับใช้ได้กำหนดไว้ และ/หรือ ในกรณีที่จำเป็นตามอำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท เช่น การป้องกันการฉ้อโกง พันธะทางด้านกฎหมาย การรวบรวมหลักฐานในการดำเนินคดี หรือเพื่อที่จะรักษาความปลอดภัยให้กับท่าน โดยมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
 6. รายละเอียดการติดต่อ
  สำนักงาน : Spaces Empire Tower ชั้น M &27 เลขที่ 1 เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขตสาทร. Yannawa, Sathorn กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
  Email : info@hubswitch.com
  Facebook :  InfoHubSwitch
  Line : info.hubswitch
  Tel : –

  นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขการใช้บริการ การจำกัดความรับผิด หรือยกเว้นความรับผิดของ HubSwitchให้ถือตามที่กำหนดไว้ใน เงื่อนไขการใช้บริการ
  HubSwitch  ขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่ใช้บริการ