Terms and Condition HubSwitch

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการแอปพลิเคชัน/ซอฟต์แวร์ HubSwitch ฉบับนี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) ได้ระบุถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการต่าง ๆ ของแอปพลิเคชัน/ซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า “HubSwitch” (“HubSwitch”) ของ บริษัท ฮับสวิตช์ จำกัด (“บริษัทฯ” หรือ “เรา”) เพื่ออธิบายให้ผู้ใช้บริการ (โดยแต่ละรายจะเรียกว่า “ท่าน”) รับทราบและเข้าใจถึงเงื่อนไขการเข้าใช้งานบริการต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มีให้เลือกใช้บน HubSwitch โดย HubSwitch จะช่วยสร้างเทคโนโลยีและบริการต่าง ๆ ที่ทำให้ผู้คนสามารถค้นหาบริการ และ เชี่อมต่อกับร้านผู้ให้บริการได้ง่ายยิ่งขึ้น 

            ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้กำกับและดูแลการใช้งาน HubSwitch รวมถึงผลิตภัณฑ์ ฟีเจอร์ แอปพลิเคชัน บริการ เทคโนโลยี และซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่บริษัทฯ ให้บริการ ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้จะมีผลผูกพันกับท่านนับตั้งแต่ HubSwitch อนุญาตให้ท่านเข้าถึงบริการที่มี ดังนั้น โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้บริการโดยละเอียดเพื่อประโยชน์ในการรับบริการของท่าน

            การลงทะเบียนสมัครเข้าใช้บริการบน HubSwitch นั้นถือว่าท่านยอมรับว่าได้อ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้โดยละเอียดถี่ถ้วนแล้วและท่านยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการทุกประการ โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้มีผลผูกพันผู้ใช้บริการตามกฎหมาย

1. คำจำกัดความ

“ข้อกำหนดและเงื่อนไข” หมายความถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน HubSwitch ฉบับนี้

“ข้อมูล” หมายความถึง ข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ใช้บริการให้ทำการแทนได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ ผ่านการใช้งาน HubSwitch

“ข้อมูลที่เป็นความลับ” หมายถึง ข้อมูลต่าง ๆ ที่คู่สัญญาได้ให้ไว้แก่กัน ไม่ว่าด้วยลายลักษณ์อักษร ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางวาจา รวมถึงการบริการ แต่ไม่รวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่ได้ถูกเผยแพร่สู่สาธารณชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

“สิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญา” หมายความถึง สิทธิบัตร, เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายบริการ, ลิขสิทธิ์, สิทธิโดยธรรม, สิทธิในแบบผลิตภัณฑ์ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่อยู่ในรูปแบบของ ซอฟต์แวร์ (Software), อุปกรณ์ (Hardware), แบบร่าง, โปรแกรม, แผนผัง, ระบบ, ขั้นตอนการทำงาน, โลโก้ ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม

“ร้านผู้ให้บริการ” หมายความถึง ร้านเสริมสวยหรือร้านบริการต่าง ๆ ที่ให้บริการบน HubSwitch

“ผู้ใช้บริการ” หมายความถึง ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกของ HubSwitch เพื่อจองคิวเข้ารับบริการกับร้านเสริมสวยหรือร้านบริการต่าง ๆ ที่มีอยู่บน HubSwitch

“ท่าน” หมายความถึง ผู้ใช้บริการและสมาชิกผู้เข้าใช้งาน HubSwitch

“บริษัทฯ” หรือ “เรา” หมายความถึง บริษัท ฮับสวิตซ์ จำกัด

“HubSwitch” หมายความถึง แอปพลิเคชัน/ซอฟต์แวร์ฮับสวิตซ์ ที่ให้บริการโดยบริษัท ฮับสวิตซ์ จำกัด

“เหตุสุดวิสัย” หมายความถึง เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น

2. การสร้างบัญชีสมาชิก

           (1) ในการเข้าใช้งาน HubSwitch ท่านจะต้องลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของ HubSwitch เท่านั้นจึงจะสามารถจองบริการกับร้านของผู้ให้บริการต่าง ๆ ที่มีบน HubSwitch ได้ และท่านตกลงว่าบริษัทฯ สามารถใช้ข้อมูลที่ได้รับจากท่านเพื่อให้บริการท่านในการเข้าถึง ใช้ หรือ เพื่อกระทำการใด ๆ ตามที่กำหนดไว้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ในการใช้งานบน HubSwitch ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านให้กับเราในระหว่างการลงทะเบียนจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน นอกจากนี้ ท่านตกลงที่จะรักษาและอัปเดตข้อมูลของท่านบน HubSwitch ท่านรับทราบว่าข้อมูลเท็จใด ๆ ที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ จะทำให้บริษัทฯ สามารถยุติบัญชีสมาชิกของท่านและข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ได้ รวมถึงสามารถระงับการใช้งานบน HubSwitch ของท่านหรือตัดสิทธิ์ท่านจากกิจกรรมและงานอีเวนท์ที่บริษัทฯ ได้จัดขึ้น

           (2) ท่านมีหน้าที่ในการรักษาความลับของชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านในการเข้าสู่ HubSwitch ของท่านและท่านตกลงที่จะรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้การใช้งานบัญชีผู้ใช้นั้น โดยเราจะพยายามใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึงบัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ต่อบัญชีของท่านและข้อมูลใด ๆ ที่ท่านให้ไว้บน HubSwitch ได้และเราไม่อาจรับประกันว่าการรักษาความปลอดภัยของเราจะสามารถป้องกันแฮ็กเกอร์ที่เป็นบุคคลภายนอกจากการเข้าถึง HubSwitch อย่างผิดกฎหมายหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ ท่านตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันทีเมื่อบัญชีผู้ใช้ของท่านถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือเกิดการละเมิดความปลอดภัยอื่น ๆ

           (3) ในการใช้บัญชีสมาชิกเพื่อจองคิวรับบริการกับทางร้านที่ให้บริการบน HubSwitch ท่านจะต้องดำเนินการชำระค่าบริการโดยตรงกับร้านผู้ให้บริการอีกที โดยเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการโดยตัวท่านเองและไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งสิ้น

           (4) ผู้ใช้บริการแต่ละท่านได้รับอนุญาตให้มีบัญชีผู้ใช้บริการได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น การละเมิดเงื่อนไขใด ๆ อาจส่งผลให้เกิดการระงับบัญชีผู้ใช้บริการ สิทธิการรับโปรโมชั่น หรือผลประโยชน์อื่นใดและอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญาโดยบริษัทฯ ได้

           (5) โดยการลงทะเบียนและสร้างบัญชีผู้ให้บริการบน HubSwitch ถือว่าท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ที่บริษัทฯ อาจกำหนดขึ้นในอนาคต

3. เงื่อนไขในการจองรับบริการร้านผู้ให้บริการบน HubSwitch

           (1) การจองคิวเข้ารับบริการร้านผู้ให้บริการจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าบริการครบถ้วนตามที่แสดงในรายการจองกับร้านที่ให้บริการและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้แล้วตามที่ได้ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของ HubSwitch ทั้งนี้ ในส่วนราคาและโปรโมชั่น (รายการส่งเสริมการขาย) ใด ๆ ที่นำเสนอให้จะใช้ได้เฉพาะการจองคิวเข้ารับบริการผ่าน HubSwitch เท่านั้น ท่านไม่สามารถนำไปใช้กับการจองคิวเข้ารับบริการ ณ หน้าร้านของผู้ให้บริการได้ เว้นแต่บริษัทฯ จะกำหนดไว้เป็นอื่น

           (2) ในส่วนของงานบริการจากร้านผู้ให้บริการจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดมาตรฐานของร้านผู้ให้บริการนั้น ๆ ในแต่ละราย รวมถึงอัตราค่าบริการที่จะเป็นไปตามที่แจ้งไว้บนร้านผู้ให้บริการที่แสดงบน HubSwitch

           (3) การจองเข้าใช้บริการโดยการใช้คูปองส่วนลดสามารถใช้ได้ตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้บน HubSwitch เท่านั้น โดยการใช้คูปองสำหรับการเข้าใช้บริการของท่าน จะมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(ก) การบันทึกคูปองส่วนลด คือ การกดรับคูปองส่วนลดผ่านทางหน้า Profile ของร้านผู้ให้บริการนั้น ๆ ผ่านทาง HubSwitch ที่นำเสนอไว้โดยร้านผู้ให้บริการเองและทางร้านผู้ให้บริการนั้นจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อคูปองส่วนลดแต่เพียงผู้เดียว บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายหรือสูญหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้คูปองส่วนลดร้านผู้ให้บริการทั้งสิ้น

(ข) รายละเอียดการใช้คูปองส่วนลดและข้อกำหนดต่าง ๆ จะถูกกำหนดภายใต้การกำกับและดูแลโดยร้านผู้ให้บริการนั้น ๆ

(ค) คูปองส่วนลดจากทางผู้ให้บริการจะไม่สามารถนำไปแลกเป็นเงินสด โปรโมชั่น ส่วนลดของสินค้าหรือบริการอื่น ๆ ได้

4. การชำระค่าบริการ

           การชำระค่าบริการในการใช้บริการร้านผู้ให้บริการต่าง ๆ จะอยู่ภายใต้การตกลงระหว่างท่านและร้านผู้ให้บริการนั้น ๆ โดยบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถชำระค่าสินค้าและบริการของร้านผู้ให้บริการผ่านบัตรเครดิต VISA หรือ Master Card ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางที่ได้แสดงไว้บน HubSwitch ที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ได้ โดยระบบจะช่วยเหลือในการเชื่อมต่อไปที่หน้ารับชำระเงินของธนาคารร้านผู้ให้บริการ เพื่อให้ท่านกรอกข้อมูลบัตรเครดิตของท่านเพื่อดำเนินชำระเงินต่อไป

            ทั้งนี้ โปรดทราบว่า HubSwitch ทำหน้าที่เป็นเพียงสื่อกลางที่ช่วยเรื่องอำนวยความสะดวกในการนัดหมายระหว่างผู้ใช้บริการและร้านผู้ให้บริการเท่านั้น โดยการชำระค่าบริการ การคืนเงินค่าบริการ การสะสมแต้ม หรือการมอบส่วนลดพิเศษต่าง ๆ ที่ร้านผู้ให้บริการได้สร้างขึ้นจะขึ้นอยู่กับหน้าที่และความรับผิดชอบของร้านผู้ให้บริการนั้น ๆ

5. การให้คะแนนและเสนอความคิดเห็น

           ในการให้คะแนนและเสนอความคิดเห็น ผู้ใช้บริการจะต้องผ่านการเข้ารับบริการจากร้านผู้ให้บริการสำเร็จแล้วเท่านั้นจึงจะมีสิทธิในการให้คะแนนและนำเสนอความคิดเห็นต่อร้านผู้ให้บริการได้ โดยท่านจะสามารถให้คะแนนและแสดงความคิดเห็นแก่ช่างผู้ให้บริการแก่ท่านได้ทันทีหลังจากเข้ารับบริการ หลังจากนั้นจะมีการให้คะแนนและแสดงความคิดเห็นแก่ร้านผู้ให้บริการแบบสุ่มผู้ใช้บริการที่เคยเข้ารับบริการจากร้านนั้น ๆ

            ทั้งนี้ กรณีที่มีการนำเสนอความคิดเห็นที่มีเนื้อหา ข้อความใด ๆ อันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ที่หยาบคาย ก้าวร้าว เกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้ ลามก อนาจาร รุนแรง ใส่ความบุคคลอื่นให้ได้รับความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง ข้อความอันก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทหรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของสังคม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหานั้น ๆ ได้ทันทีโดยไม่ต้องมีการแจ้งเตือนล่วงหน้า รวมถึงมีสิทธิในการยกเลิกบัญชีสมาชิกของท่าน

6. กฏ กติกา และมารยาททั่วไปในการใช้งาน  

            เมื่อท่านได้เผยแพร่เนื้อหาหรือข้อมูลโดยการใช้การตั้งค่าสาธารณะ นั่นหมายความว่าท่านอนุญาตให้ผู้ใช้บริการคนอื่น ๆ รวมทั้งบุคคลภายนอกเข้าถึงและใช้งานข้อมูลที่ท่านได้โพสต์หรือแสดงบน HubSwitch ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลนั้นกับท่านได้

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่ท่านได้ทำการนำเสนอต่อสาธารณชน บริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาใด ๆ (ที่ท่านหรือผู้ใช้งานท่านอื่นแสดงความคิดเห็นออกมา) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะลบเนื้อหาหรือความคิดเห็นของท่านได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากปรากฏต่อบริษัทฯ ว่าเนื้อหาหรือความคิดเห็นนั้น ๆ มีเจตนาหรือมีข้อสงสัยว่าเป็น

  • ข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการทำลายชื่อเสียง หมิ่นประมาท ส่อเสียด คุกคาม ว่ากล่าวให้ร้าย แก่ผู้ใช้บริการท่านอื่น ร้านผู้ให้บริการ หรือบุคคลภายนอก
  • การนำเสนอ เผยแพร่ ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการนำเสนอที่ส่อไปในทางลามก อนาจาร หรือขัดต่อกฎหมายใด ๆ
  • กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าคอมพิวเตอร์ และ/หรือกฎหมายอื่น ๆ แห่งประเทศไทยหรือ กฎหมายต่างประเทศที่บริษัทฯพึงต้องปฏิบัติตาม รวมถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ร้านผู้ให้บริการ หรือบุคคลภายนอก
  • การนำเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการโฆษณา หรือเนื้อหาที่เป็นการประชาสัมพันธ์อันมีเจตนาเพื่อ จะทำการแข่งขันทางธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ หรือแย่งลูกค้าของบริษัทฯ

7. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

โดยการใช้งาน HubSwitch ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(ก) ท่านจะต้องให้ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน Hubswitch ของท่านตามความเป็นจริงและรับประกันว่าข้อมูลที่ให้นั้นถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันเสมอ

(ข) ท่านรับทราบว่าเมื่อท่านเผยแพร่เนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ของท่านโดยการตั้งค่าเป็นสาธารณะให้ถือว่าท่านอนุญาตให้ บริษัทฯ ผู้ใช้บริการท่านอื่น ร้านผู้ให้บริการ รวมทั้งบุคคลภายนอกเข้าถึงและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลนั้นกับท่านได้

(ค) ท่านตกลงที่จะใช้ HubSwitch เพื่อจุดประสงค์ที่ได้รับอนุญาตภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

(ง) ท่านตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยทันทีเกี่ยวกับการเข้าใช้งาน HubSwitch โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการละเมิดความปลอดภัยของ HubSwitch ที่ท่านได้รับทราบ

(จ) ท่านตกลงที่จะไม่ใช้ เผยแพร่ ส่งต่อ แจกจ่ายหรือจัดเก็บเนื้อหา ข้อมูล หรือข้อมูลใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือเผยแพร่ในสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการบน HubSwitch ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการทำลายชื่อเสียง หมิ่นประมาท ส่อเสียด คุกคาม ว่ากล่าวให้ร้ายแก่สมาชิกท่านอื่นหรือบุคคลภายนอก ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการนำเสนอที่ส่อไปในทางลามก อนาจาร ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการโฆษณา หรือเนื้อหาที่เป็นการประชาสัมพันธ์อันมีเจตนาเพื่อจะแข่งขันหรือแย่งลูกค้ากับบริษัทฯ ข้อมูลที่อาจสร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ของบุคคลอื่น ๆ เนื้อหาที่อาจสร้างความไม่พอใจใด ๆ ต่อผู้ใช้บริการหรือเว็บไซต์รายอื่น หรือวัตถุหรือข้อมูลที่จะเป็นการละเมิดกฎหมายใด ๆ (รวมถึงข้อมูลและวัตถุอื่นใดที่ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์หรือความลับทางการค้าซึ่งท่านมิได้มีสิทธิที่จะใช้) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบการสื่อสารใด ๆ ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

(ฉ) ท่านตกลงที่จะไม่นำบัตรเครดิตหรือเดบิตของผู้อื่นมาทำรายการชำระค่าบริการโดยที่ท่านไม่ได้รับอนุญาต ไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามเจตนาที่แท้จริงของเจ้าของบัตรเครดิตหรือเดบิตดังกล่าว หากบริษัทฯ HubSwitch ได้รับการโต้แย้งจากเจ้าของบัตรที่ถูกนำมาใช้ หรือจากธนาคารผู้ออกบัตรดังกล่าว ทำให้ผู้ให้บริการไม่ได้รับชำระค่าบริการ หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าใช้บริการจากเจ้าของบัตรเครดิตหรือจากธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตได้ ท่านในฐานะผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าบริการและค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทุกประการ

(ช) ท่านตกลงที่จะไม่ใช้ คัดลอก แก้ไข สร้างงานลอกเลียนแบบ วิศวกรรมย้อนกลับ ถอดรหัสหรือพยายามกระทำการในลักษณะใด ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือการทำงานของ HubSwitch หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์อื่น ๆ หรืออินเทอร์เน็ต

(ซ) ท่านรับทราบว่าข้อมูลต่าง ๆ บน HubSwitch อาจสูญหายได้เนื่องจากเหตุผลทางด้านเทคนิค หรือการถูกโจมตีจากบุคคลภายนอก ดังนั้น ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องสำรองข้อมูลหรือทำการคัดลอกข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ ที่ท่านส่งเข้ามาในระบบด้วยตัวท่านเองอีกทางหนึ่ง ในการนี้ ท่านตกลงว่า HubSwitch ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลไม่ว่าการสูญหายของข้อมูลดังกล่าวจะเกิดขึ้นด้วยเหตุใดก็ตาม

(ฌ) ท่านตกลงที่จะไม่แทรกแซงหรือหลีกเลี่ยงคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของ HubSwitch หากท่านได้กระทำการดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติข้อกำหนดและเงือนไขฉบับนี้และยกเลิกการใช้ HubSwitch ของท่าน

(ญ) ท่านตกลงที่จะไม่พยายามเข้าถึงเนื้อหาส่วนใด ๆ หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่ในการบริการ HubSwitch นอกเหนือจากที่ท่านได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนในการเข้าถึง

หากบริษัทฯ ตรวจพบว่าท่านกระทำการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกบัญชีสมาชิกของท่านและยุติการให้บริการ HubSwitch ในทันทีโดยไม่ต้องแจ้งท่านให้ทราบล่วงหน้า

8. ทรัพย์สินทางปัญญา

           บริษัทฯ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และ ทรัพย์สินทางปัญญาในข้อมูลที่แสดง รูปภาพ และ รูปแบบการแสดงผล ตามที่ปรากฏใน HubSwitch ทั้งหมด รวมถึงเอกสาร ข้อความ ซอฟต์แวร์ กราฟิก ภาพถ่าย เสียง เพลง วิดีโอ ข้อมูลที่รวบรวมบน HubSwitch และเนื้อหาอื่น ๆ (“เนื้อหา”) ยกเว้นจะมีการระบุอย่างชัดเจนไว้เป็นอื่น

            ห้ามมิให้ผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ มีสำเนา สำรองไว้ ทำเลียนแบบ ทำเหมือน ดัดแปลง ทำเพิ่ม เพื่อนำไปเผยแพร่ด้วยวัตถุประสงค์อื่นใด โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัทฯ ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้มีการระบุกำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไข การใช้เนื้อหาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดในสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้และเป็นการละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งอาจทำให้ท่านถูกเรียกค่าเสียหายและได้รับบทลงโทษตามกฎหมาย

            การเก็บรักษาข้อมูลของท่านถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการให้บริการ HubSwitch ข้อมูลต่าง ๆ บน HubSwitch อาจสามารถสูญหายได้เนื่องจากเหตุผลทางด้านเทคนิค หรือการถูกโจมตีจากบุคคลภายนอก อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่สามารถให้การรับรองได้ว่าข้อมูลของท่านจะไม่มีทางสูญหายหรือเสียหายไม่ว่าประการใด ๆ ซึ่งการสูญเสียหรือความเสียหายอาจเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุสุดวิสัยหรือด้วยเหตุปัจจัยที่ไม่อาจคาดถึงได้

9. ข้อจำกัดความรับผิด

           บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าบริษัทฯ จะพยายามอย่างสุดความสามารถในการให้บริการ HubSwitch อย่างเต็มประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถให้การรับประกันแก่ท่านได้ว่าการใช้บริการ HubSwitch ของท่านจะปราศจากข้อบกพร่อง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสถียร, ความเชื่อถือได้, ความแม่นยำ, ความสมบูรณ์, ประสิทธิผล, ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์บางประการ, ความบกพร่องเกี่ยวกับความปลอดภัย, ข้อผิดพลาด, จุดบกพร่องของคอมพิวเตอร์ (bug) หรือ ไวรัส (virus)) ทั้งนี้ เนื่องด้วย ระบบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็น ระบบการสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์ หรืออินเทอร์เน็ตนั้นย่อมมีความไม่แน่นอน อาจเกิดการรบกวน ข้อบกพร่อง ในการใช้บริการ HubSwitch ได้

            ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการใช้บริการ HubSwitch หรือที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องในการใช้บริการ HubSwitch ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

           (1) บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหากไม่สามารถให้บริการ HubSwitch ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้อันเนื่องมาจากเหตุสุวิสัย ที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้

           (2) บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับการระงับหรือข้อบกพร่องในการใช้บริการ HubSwitch เนื่องมาจากผลทางกฎหมายใดหรือการกระทำผิดกฎหมายของท่าน

           (3) บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความล่าช้าของการแจ้งเตือนหรือการส่งข้อความหาร้านผู้ให้บริการบน HubSwitch ของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากเหตุขัดข้องที่บริษัทฯ ได้มีการแจ้งท่านไว้แล้วล่วงหน้า

10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

           บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านได้ให้แก่บริษัทฯ ด้วยความระมัดระวัง และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและ เงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ได้ที่ [•]

11. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

           ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ให้ตีความและอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย บรรดาข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ HubSwitch หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ที่ไม่สามารถยุติด้วยการเจรจาด้วยดีให้อยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจของศาลในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น

12. การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไข

           บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ได้ตลอดระยะเวลาการให้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ท่านตกลงที่จะตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นระยะ ทั้งนี้ การที่ท่านยังคงเข้าใช้งาน HubSwitch ภายหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยบริษัทฯ ให้ถือว่าท่านได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

13. การแยกข้อตกลง

            สิทธิและข้อจำกัดทั้งหมดที่มีอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้อาจถูกใช้ มีผลบังคับใช้และมีผลผูกพันเฉพาะในขอบเขตที่ข้อจำกัดนั้นไม่ละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องใด ๆ และตั้งใจที่จะจำกัดในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อที่จะไม่ทำให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ หากข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้จะถือว่าผิดกฎหมายไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยศาลที่มีอำนาจ คู่สัญญาตกลงว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขส่วนที่เหลือจะถือเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์