Terms and Condition

เงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน HUBSWITCH

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน HUBSWITCH ฉบับนี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ”) ได้ระบุถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการใดๆ (เรียกรวมกันว่า “บริการฯ”) ของ HUBSWITCH แก่ผู้ใช้บริการ ข้อตกลงเหล่านี้จะมีผลผูกพันกับท่านนับตั้งแต่ HUBSWITCH อนุญาตให้ท่านเข้าถึงบริการ ดังนั้น โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้บริการโดยละเอียดเพื่อประโยชน์ในการรับบริการ

HUBSWITCH ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเวลา ซึ่งจะมีผลบังคับใช้หลังการประกาศข้อตกลงที่มีการเปลี่ยนแปลง และ บริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์หรือการแจ้งเตือนผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งเป็นไปได้ว่าข้อตกลงในการใช้งาน จะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง ถือเป็นภาระหน้าที่ของท่านในการทำให้แน่ใจว่าท่านได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับข้อตกลงล่าสุดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ 

การตกลงสมัครเข้าใช้บริการนั้นถือว่าเป็นการยอมรับว่าท่านได้อ่านและเข้าใจข้อตกลงเหล่านี้ และยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการทุกประการ เงื่อนไขฉบับนี้มีผลผูกพันผู้ใช้บริการตามกฏหมาย

1. คำจำกัดความ

“ข้อตกลง” หมายถึง เงื่อนไขการใช้บริการ, สัญญา

“ค่าบริการ” หมายถึง ค่าบริการรายเดือน หรือ รายปี ที่ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องชำระตามรอบที่กำหนดตามสัญญา ตามตารางอัตราค่าธรรมเนียม

“ข้อมูล” หมายถึง ข้อมูลใดๆที่ผู้ใช้บริการหรือผู้มีอำนาจของท่าน ได้ให้ไว้แก่ทางเว็บไซต์ 

“ข้อมูลที่เป็นความลับ” หมายถึง ข้อมูลต่างๆที่คู่สัญญาได้ให้ไว้แก่กัน ไม่ว่าด้วยลายลักษณ์อักษร ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางวาจา รวมถึงการบริการ แต่ไม่รวมถึงข้อมูลใดๆที่ได้ถูกเผยแพร่สู่สาธารณชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

“ตารางอัตราค่าธรรมเนียม” หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสมัครสมาชิกและการเรียกเก็บเงินที่กำหนดไว้ในการสมัครใช้บริการ HUBSWITCH อาจมีการปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโดย HUBSWITCH เป็นครั้งคราว ซึ่งราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

“ทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง สิทธิบัตร, เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายบริการ, ลิขสิทธิ, สิทธิโดยธรรม, สิทธิในแบบผลิตภัณฑ์,  ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่อยู่ในรูปแบบของ ซอฟท์แวร์(Software), อุปกรณ์(Hardware), แบบร่าง, โปรแกรม, แผนผัง, ระบบ, ขั้นตอนการทำงาน, โลโก้ ฯลฯ ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้ต่อเจ้าหน้าที่แล้วหรือไม่ก็ตาม

“การให้บริการ” หมายถึง การให้บริการซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการธุรกิจร้านเสริมสวย

“ผู้ใช้งานในระบบ” หมายถึง บุคคล หรือบริษัทอื่นใด ที่มิใช่ผู้ใช้บริการที่เป็นคู่สัญญากับ HUBSWITCH แต่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ใช้บริการให้สามารถเข้าใช้บริการในนามของตัวผู้ใช้บริการ

“ท่าน” หมายถึง ผู้ใช้บริการผู้เป็นคู่สัญญากับ HUBSWITCH ไม่รวมถึง ผู้ใช้งานในระบบ

“เรา” หมายถึง บริษัท ฮับสวิตซ์ จำกัด

“เว็บไซต์” หมายถึง hubswitch.com หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่ดำเนินการโดย HUBSWITCH

“HUBSWITCH” หมายถึง บริษัท ฮับสวิตซ์ จำกัด

“เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุการณ์หรือผลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้ แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้ จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น

2. การให้บริการ

2.1 แพ็กเกจและรูปแบบการให้บริการต่างๆนั้นไปไปตามที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์

2.2 HUBSWITCH ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการไม่ว่าเวลาใด โดยถือว่าการเปลี่ยนแปลงมีผลทันทีเมื่อทำการแก้ไขบนหน้าเว็บไซต์ ทั้งนี้ HUBSWITCH จะดำเนินการอย่างเต็มความสามารถเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเช่นว่าผ่านช่องทางอีเมลล์ หรือหน้าเว็บไซต์ โดยถือเป็นหน้าที่ของท่านในการอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขการบริการล่าสุดที่ปรากฎบนหน้าเว็บไซต์

2.3 HUBSWITCH ให้สิทธิท่านในการใช้บริการซอฟต์แวร์ ผ่านทางเว็บไซต์ตามแพ็กเกจการใช้บริการที่ท่านได้เลือกไว้ โดยสิทธิดังกล่าวนี้มิใช่สิทธิเด็ดขาด และไม่สามารถโอนได้ และอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้

2.4 ท่านมีสิทธิมอบหมายให้บุคคลหรือบริษัทใดๆเป็นผู้ใช้งานในระบบเพื่อเข้าจัดการบัญชีออนไลน์ได้ตามจำนวนที่สอดคล้องกับแพ็กเกจการให้บริการที่ท่านเลือกโดยท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการใดๆที่ผู้ใช้งานในระบบได้กระทำลงเสมือนกับเป็นการกระทำของท่านเอง ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะอยู่ในความรับรู้ของท่านหรือไม่ก็ตาม และหากการปฏิบัติของผู้ใช้งานในระบบก่อให้เกิดความเสียหายหรือการเสียผลประโยชน์แก่ท่าน HUBSWITCH จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

2.5 ท่านมีสิทธิเด็ดขาดในการเปลี่ยนแปลง จำกัด หรือยกเลิกการใช้งานของผู้ใช้งานในระบบได้ตามที่ท่านเห็นสมควร ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างท่านและผู้ใช้งานในระบบ HUBSWITCH จะปฎิบัติตามคำร้องขอหรือคำสั่งของท่านแต่เพียงผู้เดียวในฐานะคู่สัญญา

2.6 HUBSWITCH ขอสงวนสิทธิในการไม่ปฎิบัติตามคำร้องขอหรือคำสั่งใดๆจากบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็น ผู้ใช้งานในระบบที่ท่านเลือก หรือ ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของท่าน ที่มิใช่คู่สัญญากับบริษัท เว้นแต่ จะปรากฏว่าท่านได้ให้ความยินยอมชัดแจ้งแก่ทาง HUBSWITCH เป็นลายลักษณ์อักษร

2.7 HUBSWITCH ให้บริการซอฟต์แวร์เพื่อให้ความสะดวกสบายในการจัดการบัญชีของท่านเท่านั้น โดย HUBSWITCH มิได้ให้บริการในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชี ดังนั้นหากมีปัญหาเกี่ยวกับบัญชีโปรดติดต่อใช้บริการนักบัญชีผู้มีวิชาชีพโดยตรง HUBSWITCH ขอสงวนสิทธิในการไม่ตอบคำถามหรือให้คำแนะนำใดๆเกี่ยวกับปัญหาเรื่องดังกล่าว

3. ภาระผูกพันของท่าน

3.1 การสมัครใช้บริการ

การสมัครใช้บริการนั้นสามารถทำได้โดยส่งคำขอใช้บริการผ่านทางหน้าเว็บไซต์ HUBSWITCH ขอสงวนสิทธิในการปฎิเสธคำขอใช้บริการใดๆที่ ไม่ผ่านหลักเกณท์การประเมินของ HUBSWITCH ทั้งนี้ HUBSWITCH ไม่มีหน้าที่ที่ต้องเปิดเผยหลักเกณท์การประเมินดังกล่าว

3.2 หน้าที่การชำระเงิน

ระยะเวลาของรอบการเรียกเก็บค่าบริการจะขึ้นอยู่กับประเภทการสมัครสมาชิกที่ท่านเลือกเมื่อสมัครลงทะเบียนใช้บริการ หากลูกค้าไม่แสดงเจตนาเลิกสัญญาตามวิธีการที่ HUBSWITCH กำหนด (ตามข้อกำหนดข้อที่3.3.1) ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาในการใช้บริการ ระยะเวลาในการใช้บริการจะขยายออกไปโดยอัตโนมัติอีกหนึ่งรอบการเรียกเก็บค่าบริการและจะขยายออกไปโดยอัตโนมัติคราวละหนึ่งรอบการเรียกเก็บค่าบริการด้วยวิธีการเดียวกัน

3.3 ข้อมูลด้านเครือข่ายการชำระเงินออนไลน์ที่ส่งเข้าบัญชี HUBSWITCH ของท่าน

ด้านเครือข่ายการชำระเงินออนไลน์นั้น HUBSWITCH จะมีการดำเนินการให้ท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม HUBSWITCH ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งผ่านค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ทางผู้ให้บริการระบบและเครือข่ายการชำระเงินออนไลน์อาจมีการเรียกเก็บอัตราค่าบริการจากท่านเพิ่มเติมตามนโยบายของบริษัท https://www.moneyspace.net/portal/privacy ท่านมีตัวเลือกในการตัดสินใจ ที่จะยุติการใช้เครือข่ายการชำระเงินออนไลน์ได้ทุกเมื่อ ในการใช้ตัวเลือกนี้ ท่านจะต้องดำเนินการแจ้งล่วงหน้าอย่างเหมาะสมให้ HUBSWITCH ทราบถึงเครือข่ายการชำระเงินออนไลน์ที่ท่านต้องการยุติ เมื่อได้รับการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า HUBSWITCH จะจัดการยุติการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

3.4 เงื่อนไขการสื่อสาร 

ท่านจะต้องไม่ใช้เครื่องมือสื่อสารใด ๆ ที่มีผ่านทางเว็บไซต์ (เช่น ฟอรั่ม ห้องสนทนาหรือศูนย์ข้อความ) เพื่อโพสต์หรือเผยแพร่ในสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ รวมถึง เสนอขายสินค้าหรือบริการ อีเมล์โฆษณาไม่พึงประสงค์ แฟ้มที่อาจสร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ของบุคคลอื่นๆ เนื้อหาที่อาจสร้างความไม่พอใจใดๆ ต่อผู้ใช้บริการหรือเว็บไซต์รายอื่น หรือวัตถุหรือข้อมูลที่จะเป็นการละเมิดกฎหมายใดๆ (รวมถึงข้อมูลและวัตถุอื่นใดที่ได้รับความคุ้มครอง ลิขสิทธิ์หรือความลับทางการค้าซึ่งท่านมิได้มีสิทธิที่จะใช้)
ท่านต้องใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้เครื่องมือสื่อสารที่มีอยู่บนเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม HUBSWITCH ขอสงวนสิทธิ์ในการลบการสื่อสารใดๆ ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของตน

3.5 เงื่อนไขในการเข้าถึงช่องทางการให้บริการ

เมื่อมีการเข้าถึงและใช้บริการ ท่านจะต้อง

3.5.1 ไม่พยายามทำลายการรักษาความปลอดภัยหรือบูรณภาพของระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายของ HUBSWITCH

3.5.2 ไม่ใช้หรือใช้บริการในทางผิดประเภทในทางใดทางหนึ่งซึ่งอาจบั่นทอนประสิทธิภาพการทำงานของบริการหรือเว็บไซต์หรือระบบอื่นๆ ที่ใช้ในการส่งมอบ บริการหรือ บั่นทอนความสามารถในการใช้บริการหรือเว็บไซต์ของผู้ใช้งานท่านอื่นๆ

3.5.3 ไม่พยายามเข้าถึงเนื้อหาส่วนใดๆ นอกเหนือจากที่ท่านได้รับรับอนุญาตอย่างชัดเจนในการเข้าถึงหรือระบบคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่ในการบริการ

3.5.4 ไม่ส่งหรือป้อนสิ่งอื่นใดลงบนเว็บไซต์ซึ่ง แฟ้มที่อาจสร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ของบุคคลอื่น เนื้อหาที่อาจสร้างความไม่พอใจ หรือวัตถุหรือข้อมูลที่จะเป็นการละเมิดกฎหมายใดๆ

3.6 การชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านจะชดใช้ค่าเสียหายให้กับ SMEMOVE สำหรับ ค่าสินไหมทดแทน ค่าใช้จ่าย ความเสียหายและความสูญเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการละเมิดใดๆ ของท่านตามข้อตกลงเหล่านี้หรือภาระผูกพันใดๆ ที่ท่านมีต่อ HUBSWITCH รวมถึงค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกลับคืนสู่สภาพปกติของค่าธรรมเนียมการเข้าถึงช่องทางการให้บริการใด ๆ ที่ครบกำหนดแต่ยังมิได้รับการชำระจากท่าน

4. ความลับ และข้อมูลส่วนบุคคล

4.1 การรักษาความลับ

HUBSWITCH จะไม่เปิดเผยความลับหรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นใดไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ นอกเสียจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากอีกฝ่ายหรือเว้นแต่มีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

4.2 การเปิดเผยข้อมูลสมาชิก

HUBSWITCH จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกให้กับบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด เว้นแต่ จะเป็นการเปิดเผยข้อมูลของสมาชิกเท่าที่จำเป็นต่อผู้ให้บริการในเครือ กรรมการ พนักงาน ลูกจ้างของผู้ให้บริการ เพื่อการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ และบริการใด ๆ ที่สืบเนื่องจากการใช้งานเว็บไซต์ หรือ หาก HUBSWITCH มีความจำเป็นต้องทำเช่นนั้นตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ คำสั่งศาล หรือข้อบังคับตามกฎหมาย หรือ HUBSWITCH สามารถเปิดเผยได้ตามเหตุอื่นใดภายใต้ข้อตกลงเรื่องการรักษาความลับ นอกากนี้ HUBSWITCH จะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อให้บุคคลภายนอกที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการรักษาความลับโดยเคร่งครัด

4.3 ความเป็นส่วนตัว

HUBSWITCH จะรักษานโยบายส่วนบุคคลที่กำหนดภาระผูกพันของแต่ละฝ่ายในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคล โปรดศึกษาเพิ่มเติม ในส่วน นโยบายความเป็นส่วนตัว

5. ทรัพย์สินทางปัญญา

5.1 ทั่วไป

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในการบริการ เว็บไซต์ และเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการยังคงเป็นทรัพย์สินของ HUBSWITCH ห้ามมิให้ผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ มีสำเนา สำรองไว้ ทำเลียนแบบ ทำเหมือน ดัดแปลง ทำเพิ่ม เพื่อนำไปเผยแพร่ด้วยวัตถุประสงค์อื่นใด โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือจาก HUBSWITCH การผิดเงื่อนไขของข้อตกลงข้อนี้ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดในสาระสำคัญของข้อตกลงนี้และ HUBSWITCH มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกร้องค่าเสียหายได้ทันที

5.2 สิทธิความเป็นเจ้าของข้อมูล
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดใน ข้อมูล หรือเอกสารอิเลคทรอนิคส์ใน Account (บัญชีผู้ใช้งาน) ของท่านถือเป็นทรัพย์สินของท่าน อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงข้อมูลของท่านขึ้นอยู่กับ การชำระค่าธรรมเนียมการเข้าถึงช่องทางการให้บริการแบบเต็มจำนวนของ HUBSWITCH เมื่อครบกำหนด และถือว่าท่านได้อนุญาตให้ HUBSWITCH ใช้ คัดลอก ส่ง จัดเก็บ หรือ ทำการสำรอง(Backup) ข้อมูล หรือเอกสารอิเลคทรอนิคส์ ดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการของ HUBSWITCH เพื่อประโยชน์ของท่านในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆด้วยความสะดวกรวดเร็ว

5.3 การสำรองข้อมูล

การเก็บรักษาข้อมูลของท่านถือเป็นนโยบายและทางปฎิบัติที่สำคัญอย่างยิ่งในการให้บริการของ HUBSWITCH ทั้งนี้ข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์และบริการอาจสามารถสูญหายได้เนื่องจากเหตุผลทางด้านเทคนิค หรือการถูกโจมตีจากบุคคลภายนอก อย่างไรก็ดี HUBSWITCH ไม่สามารถให้การรับรองได้ว่าข้อมูลของท่านจะไม่มีทางสูญหายหรือเสียหายไม่ว่าประการใดๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุสุดวิสัยหรือด้วยเหตุปัจจัยที่ไม่อาจคาดถึงได้ ดังนั้น ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องสำรองข้อมูลหรือทำการคัดลอกข้อมูลหรือเอกสารใดๆที่ท่านต้องการส่งเข้ามาในระบบด้วยตัวท่านเองอีกทางหนึ่ง ในการนี้ ท่านตกลงว่า HUBSWITCH ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลไม่ว่าการสูญหายของข้อมูลดังกล่าวจะเกิดขึ้นด้วยเหตุใดก็ตาม เพื่อประโยชน์สูงสุดในการเก็บรักษาข้อมูลของท่าน HUBSWITCH ไม่มีความรับผิดใดๆ ในกรณีข้อมูลสูญหายหรือเสียหาย

5.4 การใช้งานของบุคคลที่สามและข้อมูลของท่าน

หากท่านได้ทำการอนุญาตการใช้งานของบุคคลที่สามเพื่อการใช้งานร่วมกับการบริการ ท่านยอมรับว่า HUBSWITCH อาจอนุญาตให้ผู้ให้บริการของบุคคลที่สามเหล่านั้นเข้าถึงข้อมูล ของท่านที่จำเป็นสำหรับการทำงานร่วมกันของบุคคลที่สามดังกล่าวกับการบริการ HUBSWITCH จะไม่รับผิดชอบต่อการเปิดเผย แก้ไขหรือลบข้อมูลใดๆ ของท่านอันเกิดจากการเข้าถึงดังกล่าวโดยผู้ให้บริการของการใช้งานของบุคคลที่สาม

6. การรับประกันและการยอมรับ

6.1 ท่านให้การรับประกันว่าที่ท่านได้ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการในนามของบุคคลอื่น ท่านมีอำนาจที่จะยอมรับข้อตกลงเหล่านี้ในนามของบุคคลนั้นและยอมรับว่าโดยการลงทะเบียนเพื่อ ใช้บริการ ท่านได้ผูกพันบุคคลดังกล่าวที่ท่านทำดำเนินการในนามด้วยภาระผูกพันทั้งหมดหรือใดๆว่าท่านจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้โดยไม่จำกัด

6.2 ท่านยอมรับว่า ท่านได้รับอนุญาตให้ใช้บริการและเว็บไซต์ และเข้าถึงข้อมูลและข้อมูลดิบที่ท่านป้อนลงในเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลใดๆหรือข้อมูลที่ป้อนลงในเว็บไซต์ โดยบุคคลใดๆ ที่ท่านอนุญาตให้ใช้บริการ HUBSWITCH จะไม่รับผิดชอบต่อบุคคลอื่นใดนอกจากท่าน และไม่มีส่วนใดในข้อตกลงนี้มอบให้ ท่านยอมรับว่า ท่านมีความรับผิดชอบต่อการอนุญาตให้บุคคลใดๆผู้ซึ่งได้รับการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลหรือข้อมูลดิบ และท่านยอมรับว่า HUBSWITCH มิได้มีภาระผูกพัน 

6.3 HUBSWITCH มิได้ให้การรับประกันว่าบริการจะตอบสนองความต้องการของท่าน หรือว่า จะมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงข้อสงสัย เงื่อนไขการรับประกันโดยนัยหรือการรับประกันทั้งหมดได้รับการยกเว้นในส่วนที่ ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

6.4 ขอรับประกันและรับรองว่าท่านจะได้รับสิทธิในการเข้าถึงและใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ของธุรกิจ และการรับประกันของผู้บริโภคใดๆ ที่ชอบธรรมตามกฎหมายในขอบเขต สูงสุดที่กฎหมายอนุญาต หรือกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคที่มิได้เป็นธุรกิจในเขตอำนาจศาลใดๆ มิได้นำไปใช้เพื่อการจัดหาบริการ เว็บไซต์หรือข้อตกลง เหล่านี้

7. การระงับการให้บริการ

7.1 HUBSWITCH อาจระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราว ด้วยเหตุจำเป็นบางประการ (ตามข้อกำหนดที่ 7.2) และในกรณีที่มีการระงับบริการประเภทที่มีค่าบริการ HUBSWITCH ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนค่าบริการสำหรับระยะเวลาที่ระงับบริการดังกล่าว และถือว่า HUBSWITCH ไม่มีความรับผิดในการระงับบริการดังกล่าวไม่ว่าประการใด 

7.2 เหตุแห่งการระงับการให้บริการอาจรวมถึง

7.2.1 การบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการให้บริการ

7.2.2 อุปกรณ์ที่จำเป็นในการให้บริการไม่สามารถใช้งานได้

7.2.3 เกิดเหตุในด้านการปฏิบัติการหรือด้านเทคนิคซึ่งส่งผลต่อการให้บริการ

7.2.4 การขัดข้องของระบบของบุคคลภายนอกที่ HUBSWITCH T ใช้ประกอบการให้บริการ

7.2.5 การเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรคในการให้บริการ ยกตัวอย่างเช่นไฟฟ้าขัดข้อง, ไฟไหม้, น้ำท่วม, ภัยธรรมชาติ, ภับพิบัติต่างๆ, ความไม่สงบของเหตุการณ์บ้านเมือง, การนัดหยุดงาน หรือ เหตุสุดวิสัยอื่นใด

8. การยกเลิกข้อตกลง

8.1 กรณีเลิกสัญญาประเภทที่ไม่มีค่าบริการ

เมื่อท่านลงทะเบียนสำหรับการเข้าถึงบริการเป็นครั้งแรก ท่านสามารถประเมินผลการบริการภายใต้เงื่อนไขการทดลองใช้งานที่กำหนดไว้ หากท่านเลือกที่ใช้บริการต่อหลังจากนั้น ท่านจะถูกเรียกเก็บเงินเมื่อท่านเพิ่มรายละเอียดการเรียกเก็บเงินของท่านลงในบริการในครั้งแรกตาม รายละเอียดที่กำหนดไว้ในตารางอัตราค่าธรรมเนียม ในการการทดลองใช้บริการท่านมีสิทธิเลิกสัญญาได้โดยการส่งคำขอเลิกใช้บริการมายัง info@hubswitch.com

8.2 กรณีเลิกสัญญาประเภทมีค่าบริการ

ท่านมีสิทธิเลิกสัญญาได้โดยการส่งคำขอเลิกใช้บริการมายัง  info@hubswitch.com

 การยื่นคำขอดังกล่าวจะทำในเวลาใดก็ได้ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บริการโดยมีผลเป็นการเลิกสัญญาในวันสุดท้ายของระยะเวลาการใช้บริการในปีที่ได้ยื่นคำขอเลิกการใช้บริการดังกล่าว ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะเลิกสัญญาโดยให้มีผลในทันที (ปิด Account ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บริการ) HUBSWITCH จะไม่คืนเงินค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ

8.3 สิทธิในการเลิกสัญญาของ HUBSWITCH

HUBSWITCH มีสิทธิบอกเลิกสัญญาไม่ว่าเวลาใดๆ เมื่อ HUBSWITCH ทำการบอกเลิกสัญญาแล้วให้ถือว่าการเลิกสัญญา มีผลในวันสุดท้ายของระยะเวลาการใช้บริการในปีที่ได้ทำการบอกเลิกสัญญา

9. ข้อจำกัดความรับผิด

9.1 HUBSWITCH ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดจากการใช้บริการ หรือที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องในการใช้บริการไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เว้นแต่ความเสียหายเกิดจากการจงใจหรือความประมาทประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ HUBSWITCH ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าว HUBSWITCH จำกัดความรับผิดต่อค่าเสียหายที่แท้จริงที่เกิดขึ้นแก่ท่านไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมสุงสุดไม่เกินอัตราค่าบริการตามที่กำหนด ที่ HUBSWITCH ได้รับชำระจากท่าน ในปีที่เกิดเหตุการณ์ซึ่งทำให้เกิดค่าเสียหายนั้น

9.2 HUBSWITCH T ไม่สามารถให้การรับประกันได้ว่าการใช้บริการของท่านจะปราศจากข้อบกพร่อง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสถียร, ความเชื่อถือได้, ความแม่นยำ, ความสมบูรณ์, ประสิทธิผล, ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์บางประการ, ความบกพร่องเกี่ยวกับความปลอดภัย, ข้อผิดพลาด, จุดบกพร่องของคอมพิวเตอร์ (bug) หรือ ไวรัส (virus)) ทั้งนี้เนื่องด้วยเป็นที่ทราบกันดีว่า ระบบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็น ระบบการสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์ หรือ อินเตอร์เน็ตนั้นย่อมมีความไม่แน่นอน อาจทำให้เกิดการรบกวน หรือเป็นอุปสรรค์แก่ท่านในการใช้บริการของเรา

10. ทั่วไป

10.1 ข้อตกลงทั้งหมด

ข้อตกลงเหล่านี้พร้อมด้วยนโยบายความเป็นส่วนตัวของ HUBSWITCH และเงื่อนไขของประกาศหรือคำสั่งอื่นที่แจ้งแก่ท่านภายใต้ข้อตกลงในการใช้งานนี้จะแทนที่และระงับ ข้อตกลง การรับรอง (ไม่ว่าด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร) และความเข้าใจก่อนหน้าทั้งหมด และกลายเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างท่านและ HUBSWITCH อันเกี่ยวข้องกับการบริการและส่วนอื่นๆ ที่ว่าด้วยข้อตกลงเหล่านี้

10.2  การสละสิทธิ์

หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสละสิทธิของการละเมิดใดๆ ของข้อตกลงนี้ จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์การละเมิดอื่นๆ การสละสิทธิจะมีผลก็ต่อเมื่อกระทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร

10.3 ความล่าช้า

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมิต้องรับผิดต่อความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้ หากความล่าช้าหรือความล้มเหลวเป็นเพราะสาเหตุใดๆ ที่ อยู่นอกเหนือการควบคุมที่เหมาะสม ข้อนี้มิได้นำไปใช้กับข้อผูกมัดใดๆ ที่จะต้องมีการชำระเงิน

10.4 ไม่มีการโอนสิทธิ

ท่านไม่สามารถมอบหรือโอนสิทธิใดๆ ให้แก่บุคคลอื่นใดๆ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก HUBSWITCH

10.5 กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

  • ข้อตกลงฉบับนี้ให้ตีความและอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
  • ให้ศาลในราชอาณาจักรไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาชี้ขาดตัดสินข้อพิพาทที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้

10.6 การเป็นโมฆียะ

หากส่วนหนึ่งส่วนใดหรือข้อกำหนดของข้อตกลงเหล่านี้ไม่สมบูรณ์ ไม่มีผลบังคับใช้ หรือขัดแย้งกับกฎหมาย ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือข้อกำหนดนั้นจะถูกแทนที่ด้วยข้อกำหนด ซึ่งบรรลุตามวัตถุประสงค์เดิมของส่วนหนึ่งส่วนใดหรือข้อกำหนดนั้นเท่าที่จะเป็นไปได้ ส่วนที่เหลือของข้อตกลงนี้จะมีผลผูกพันคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

10.7 การแจ้งให้ทราบ

การแจ้งให้ทราบล่วงหน้าใดๆ ก็ตามภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายจะต้องอยู่ในรูปแบบลายลักษณ์อักษรทางอีเมล์และจะถือว่าได้รับเมื่อมีการส่ง การแจ้งให้ทราบถึง HUBSWITCH จะต้องส่งไปยัง info@hubswitch.com หรือที่อยู่อีเมล์อื่นๆ ที่แจ้งให้ท่าน
ทราบโดย HUBSWITCH การแจ้งให้ทราบถึงท่านจะถูกส่งไปยัง ที่อยู่อีเมล์ที่ท่านให้ไว้เมื่อมีการตั้งค่าการเข้าถึงบริการของท่าน

10.8 สิทธิของบุคคลที่สาม

บุคคลที่ซึ่งมิได้อยู่ในฐานะของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตามข้อตกลงนี้ ไม่มีสิทธิที่จะได้รับประโยชน์ภายใต้หรือการบังคับใช้ใดๆ ของข้อตกลงเหล่านี้ HUBSWITCH ไม่มีความรับผิดต่อบุคคลภายนอกไม่ว่ากรณีใดๆ